Vorige Algemene voorwaarden

     

Bij Atelier Geraud willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Atelier Geraud stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Definities
1.1.Onder ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2.Onder ‘Atelier Geraud’ wordt verstaan: Geraud bvba, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3.Onder ‘aanbieding’ wordt verstaan: elk aanbod van Atelier Geraud een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4.Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Fout: Bron van verwijzing niet gevonden.
1.5.Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan: iedere acceptatie door Atelier Geraud van een bestelling.
1.6.Onder ‘goederen’ worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Atelier Geraud betrekking hebben.
1.7.Onder ‘aflevering’ wordt verstaan: het door of namens Atelier Geraud feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.
Toepasselijkheid
2.1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Atelier Geraud hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2.Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1.Alle aanbiedingen van Atelier Geraud zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2.Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3.Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
Bestellingen
3.4.U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5.Atelier Geraud accepteert geen bestellingen:
afkomstig buiten België en Nederland;
die buiten België en Nederland afgeleverd moeten worden;
van personen onder de 18 jaar;
indien Atelier Geraud de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6.Atelier Geraud is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7.Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Atelier Geraud bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Atelier Geraud dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Overeenkomst
3.8.Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Atelier Geraud per e-mail is bevestigd.
Prijzen en kosten
4.1.De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2.De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3.Atelier Geraud behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4.De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;
Voor België: kleine zendingen met een waarde van maximum 50 Euro en een maximum gewicht van 2 kilogram, 5 Euro per artikel met een maximum van 12 Euro.
Voor België, Nederland, Luxemburg en Duitsland 12 Euro per gegroepeerde zending van maximum 30 kilogram en een omvang van maximum 3 meter als volgt berekend 1 X lengte + 2 X hoogte + 2 X breedte.
Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.
OF
Alle leveringen geschieden op de wijze zoals door Atelier Geraud gespecificeerd. Alle leveringskosten zijn voor rekening van de consument tenzij anders overeengekomen. De kosten voor levering worden vooraf aan de consument meegedeeld. Atelier Geraud behoudt het recht de kosten voor levering afzonderlijk te factureren. Indien de consument de goederen weigert op moment van levering of de bestelling alsnog wenst te annuleren nadat de zending reeds vertrokken is, zijn de leveringskosten en aanverwante kosten voor rekening van de consument.
OF
We bieden u producten aan tegen scherpe prijzen en willen dit graag zo houden, daarom rekenen we u de minimale verzendingskost apart aan. U kan er echter op rekenen dat dit enkel de werkelijke verzendkosten zijn en niets meer.
4.5.Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Atelier Geraud.
4.6.De in artikel Fout: Bron van verwijzing niet gevonden genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.
Betaling
5.1.U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Atelier Geraud behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
Creditcard
5.2.Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Atelier Geraud het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.
5.3.Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Atelier Geraud schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.
Levering
6.1.Atelier Geraud levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 30 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Atelier Geraud u daarover binnen 30 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Atelier Geraud heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2.Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.
Eigendom goederen
7.1.Atelier Geraud houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Atelier Geraud verschuldigd bent, heeft voldaan.
Retourzending
8.1.De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.
8.2.De goederen dienen ongebruikt en volledig te zijn (inclusief handleiding, …) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.
8.3.Artikels die online aangekocht werden moeten worden teruggestuurd naar onderstaand adres:
Bvba Geraud – Otto Veniusstraat 23 – 2000 Antwerpen - Belgium
Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Atelier Geraud kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.
8.4.U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.
Onjuiste levering
9.1.U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Atelier Geraud. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.
Diversen
10.1.Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Atelier Geraud in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Atelier Geraud vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2.Atelier Geraud behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3.Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.
10.4.De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).